Видове недвижимо имущество

жилищна сграда
Основните видове недвижими имоти са:

Сгради – това са строителни съоръжения предназначени за обитаване, като: жилищни сгради, хотели, комплекси, хижи и др., както и сгради, чието предназначение е стопанска дейност, като: заводи, работилници, цехове, селскостопански сгради, складове и магазини. Сгради с обществено значение, като: административни, културни, учебни, здравни и спортни сгради.
Сградите имат постоянен статут, съгласно регулационните планове на общините, селищата, курортите, вилните и промишлените зони.

Постройки – това са сгради със спомагателно или стопанско предназначение, като често става думи за временни постройки от лек сглобяем материал. Този тип имущество рядко има постоянен статут, понеже подлежат на премахване след изтичане на срока за който са изградени.

Строителни съоръжения, като пътища, улици, алеи, паркове, площади, паркинги, басейни, спортни площадки. Както и външни мрежи, като електропроводи, водопроводи, газопроводи, канализационни и водопреносни мрежи. Също технологични съоръжения като: мостове, магистрали, железопътища, язовири, пристанища, хидросъоръжения и канали.

Земя – това са терени и парцели имоти, с определени юридически граници и собственици. Всички недвижими имоти са парцели земя със или без застроена върху тях площ. Класификация на земите: Земите у нас са разделени на три основни групи поземлени фондове:

Фонд населени места, включващ градовете, селата, курортите, вилни зони, железопътни съоръжения, електропроводи,далекопроводи, пътища, язовири, мини, канали и т.н. В този фонд попадат и почти всички строителни терени.

Селскостопански фонд, в който влизат всички обработваеми и необработваеми земи, които не са гори и не са в строителните граници на селищата. Това са незастроени земи.

Държавен горски фонд, в който влизат всички гори, дори тези, които са частна собственост.

Най-интересното този месец